Dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie.
Data publikacji strony internetowej: 2017-03-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia i ułatwienia :

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych i słabosłyszących
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów
 • Linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie
 • Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco aktualizowane
 • Strona częściowo spełnia wymogi techniczne, dotyczące dostępności, może się więc zdarzyć, że nie zawsze to osiągniemy
 • Poruszanie się po stronie jest możliwe za pomocą klawisza „Tab” i myszy
 • Informacje na stronie są czytelne, z zachowaniem odpowiedniego formatowania
 • Użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków, aby zwiększyć rozmiar czcionek oraz kontrast wyświetlania.
 • Strona ma wysoki kontrast tekstu do tła. Dzięki temu informacje są czytelne, dla osób słabiej widzących
 • Dane zamieszczone na stronie są zrozumiałe oraz formatowane zgodnie z zasadami dostępności
 • Strona internetowa posiada dostęp z poziomu urządzeń mobilnych
 • Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w większości w nowym oknie.
 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki.
  Istnieje możliwość powiększenia podglądu strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności :

 • Deklaracja została sporządzona dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Skowronek
E-mail:mokstudio@wp.pl
Telefon: 16-628-14-11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie informacji w innej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o której strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dorota Gunia– dyrektor MOK w Radymnie
Adres: ul. Lwowska 16 ,37-550 Radymno
E-mail: mokradymno@wp.pl
Telefon: 16-628-14-11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Lwowskiej 16 :
Wejście główne do budynku dla interesantów i uczestników zajęć, znajduje się od ulicy Lwowskiej. Drugie wejście  jest z boku budynku, od strony drogi prowadzącej na parking, trzecie wejście (Klub „Sokół”) znajduje się od strony parkingu. Wszystkie wejście do budynku nie posiadają barier architektonicznych i przystosowane są dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.Budynek posiada trzy kondygnacje, na które można się dostać schodami lub platformą schodową dla niepełnosprawnych. Na każdym piętrze znajdują się toalety, również przystosowane dla osób niepełnosprawnych z dzwonkami alarmującymi.  Obiekt posiada parking dla interesantów z nieoznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych . Niezbędnych informacji udzielają wszyscy pracownicy MOK. Do MOK można wejść z psem przewodnikiem. Nie mamy oznaczeń w Alfabecie Braillea.