RODO

Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie  Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radymnie.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie        ul. Lwowska 16 , 37-550 Radymno. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy  z Państwem, w szczególności:

– imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, PESEL, stanowisko,

– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności i obsługi reklamacji,

– realizacji obowiązków Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie  przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

– ochrony praw Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

– w celu zabezpieczenia należnych Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Radymnie płatności, uzasadnionego interesu Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie  (marketing bezpośredni),

– przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie  może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

  1. podmiotom, z którymi Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie przewidzianych prawem, ochrony praw Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie  może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe lub informatyczne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radymnie umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie,
  2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Miejskiego Ośrodka  Kultury w Radymnie.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie  dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie  ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie  oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie  może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest Inspektor Ochrony Danych dostępny w siedzibie ADO ,

e-mail : ido@radymno.pl